Sokolčí

Zřícenina hradu na skalnatém ostrohu nad říčkou Černou, 1 km západně od Děkanských Skalin, 2 km jihovýchodně od Soběnova, 4,2 km východně od Kaplice.

První zpráva o hradu, podle níž Přemysl Otakar II. potvrdil roku 1264 (1265) koupi hradu Oldřichem z Rožmberka od Janáka z Vodic je listinným falzem z 15. století. Nejstarším skutečně doloženým držitelem hradu je Beneš z Velešína, který roku 1387 prodal hrad Oldřichovi z Rožmberka. Ten jej snad podobně jako další (Louzek, Pořešín) připojil k novohradskému panství. Jak dlouho hrad poté fungoval, nevíme, při zápisu do obnovených desek zemských v roce 1541 je již označen jako pustý.

Malé jádro dvoudílného hradu zaujalo polohu na konci mírně klesající zužující se skalnaté ostrožny, jejíž stěny tu spadají strmě do údolí říčky Černé. Od rozsáhlejšího relativně plochého předhradí se stopami dvou nebo tří patrně podsklepených staveb, opevněného v čele šíjovým příkopem s valem, bylo jádro odděleno přírodní rozsedlinou částečně upravenou do podoby šíjového příkopu. Z plochého čela nad něj vystupovala čtverhranná mírně lichoběžníková branská věž. Nároží při snáze dostupné východní straně zajistila další mírně lichoběžníková věž zatažená dovnitř hradu, na kterou při obvodové hradbě navazovala větší stavba - palác. Zbytky další stavby jsou registrovány na opačné straně při branské věži na hraně skalní stěny. Ve zbývající části klesající ostrožny nejsou dnes patrny stopy dalších staveb. S ohledem na zachované části obvodové hradby po celém obvodu ostrohu je možné předpokládat jejich existenci i zde. V jejich konstrukci tak i vzhledem k nálezům mazanice hrálo asi značnou roli dřevo. Podobně jako další hrady na Malši je i Sokolčí typologicky řazeno mezi blokové dispozice, s ohledem k tomu je jeho vznik prozatím předpokládán v průběhu první poloviny 14. století.

Na první fotografii je pohled z příkopu na vysunutou čtverhrannou branskou věž, na druhém pak východní nároží jádra. Na třetím snímku je pohled na palác při severní straně jádra a na čvtrtém tentýž palác a lichoběžníková věž ve východním nároží jádra.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl III. Budějovicko, Praha 1884
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986
Hrady na Malši - spolek [online]. Copyright ©2007 [cit. 10.02.2019]. Dostupné z: http://www.hradynamalsi.cz/