Louzek

Zřícenina hradu na ostrožně nad levým břehem Malše, 850 m jihovýchodně od Skoronic, 4 km jižně od Kaplice.

V písemných pramenech je hrad zachycen až velmi pozdě, a to v osmdesátých letech 14. století, kdy se objevuje Jan (1382–1412) a jeho syn Hroch mladší (1382–1423) z Maršovic. Poté hrad drželi Hrochovi synové Jan a Hrošek. Kdy a jakým způsobem přešel majetek na Jana z Malovic nevíme, za jeho synů došlo roku 1448 k postoupení hradu na Oldřicha z Rožmberka a od té doby byl louzecký majetek (stejně jako hrady Pořešín a Sokolčí) připojen k novohradskému panství. V roce 1541 se hrad zmiňuje již jako pustý.

Dvoudílný hrad zaujal konec široké ostrožny, přičemž předhradí zajištěné příkopem a valem nezaujalo s ohledem na rozměr ostrožny celý prostor před vlastním jádrem, ale přiložilo se k jejímu jižnímu strmě klesajícímu svahu. Zástavba předhradí není z terénní situace zřejmá. Kompaktní víceboké jádro hradu zajištěné dvojitým příkopem s valem pak zaujalo polohu na skalnatém konci ostrožny. Nejvýznamnější a zřejmě i nejstarší stavbou se stala obdélná na koso postavená obytná věž, do níž byl veden přístup v úrovni prvního patra. Přístup do jádra byl veden z předhradí veden po jižní straně konce ostrožny skrz bránu při jižní straně donjonu, v další stavební fázi zde byla přistavěna obytná budova. V jihozápadním nároží jádra stála přímo nad skalnatým srázem obytná stavba, s roubenou komorou již v úrovni prvního patra. Je předpoklad, že původně mohla být i celodřevená. Relikty zdiva pak vedou k závěru, že další obytné budovy stály jak při jižní tak při severní straně jádra, mezi nimi se nacházel pouze malý dvorek. Celá zástavba vznikala v několika fázích, dendrochronologický výzkum prokázal, že ve třetí z nich bylo použito dřevo smýcené roku 1357. Přestože tak je Louzek písemnými prameny zachycen až pozdě, předpokládá se jeho vznik už na konci 13. století. S ohledem na stavební utváření jádra charakteristické pro lucemburskou dobu (před polovinou 14. století) je hrad řazen jako reprezentant typu blokové dispozice.

Na první fotografii je pohled z dvorku jádra na zeď paláce na skalnaté hraně ostrožny. Na druhé fotografii je jádro hradu z jižní strany svahu ostrožny směrem od předhradí. na třetí fotografii je předhradí z koruny valu směrem od jádra, na čtvrté celkový pohled.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl III. Budějovicko, Praha 1884
Hrady na Malši - spolek [online]. Copyright ©2007 [cit. 10.02.2019]. Dostupné z: http://www.hradynamalsi.cz/