Janštejn

Zřícenina hradu na náhorní plošině 1,3 km jihozápadně od Nové Vsi, 7,7 km východně od Počátek.

První zmínka o hradu pochází z roku 1358, kdy se objevuje jako záruka Štěpána z Březnice markraběti Janu Jindřichovi v souvislosti s prodejem Třeště, který jej sice po třech letech vydal Štěpánovým ručitelům, ovšem záhy jej opět získal. V letech 1373–77 držel hrad lénem Sezema z Janštejna a jako markraběcí léno zůstal ještě do roku 1384. V roce 1386 jej Jan z Meziříčí prodal Jindřichovi z Hradce. Zánik hradu je kladen nejpozději do období husitských válek.

Hrad zaujal rozlehlý nízký skalnatý výběžek z mírně stoupající plošiny, od které je na západě až jihu oddělen asi 11 m širokým mělkým příkopem. Situování hradu i využití daných podmínek odpovídá situaci ostatních hradů ploché náhorní planiny Českomoravské vrchoviny jako například Roštejna či Šternberka. Severozápadní nároží nepravidelného jádra zaujal vyjímečně štíhlý bergfrit o průměru necelých 5 m a vnitřní světlosti 1 m stojící na uměle přitesaném skalisku. Ve vzdálenosti necelých 10 m od střepu tohoto bergfritu se na druhé skále nachází další pozůstatky okrouhlého zdiva, možná druhé věže určené k ochraně brány do jádra ležící pod ní. Rovnoběžně s oběma věžemi leží na opačné kratší straně nádvoří uzavřeného obvodní zdí o tloušťce 1,5 až 1,7 m trojprostorový zalomený palác. Takto vymezené jádro hradu obíhá ze tří stran komunikačně využitý parkán, z něhož na východě vystupovala hranolová, zřejmě studniční věž. Vstup do parkánu byl veden po dřevěné rampě ze dvora ležícího na plošině severně před hradem, který byl obehnaného kamennou zdí napojující se na nároží v čele hradu. Na ploše dvora se nachází několik prohlubní při obvodní zdi interpretovaných jako stavení.

Na první fotrografii je střep subtilního begrgfritu v nároží jádra v čele hradu od severozápadu. Na druhé fotografii je detail líce přitesané skály mezi dvěma věžemi směrem od druhé předpokládané věže nad branou do jádra. Na třetí fotografii je relikt obvodové hradby jádra na jihovýchodě a na čtvrté pohled od východu do příkopu v zadní, jižní části hradu.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981