Brno

Předpokládaná poloha staršího přemyslovského brněnského hradu na skalnatém ostrohu Petrova ve stejnojmenném městě.

Vznik dřevohlinitého přemyslovského hradu na ostrožně nad soutokem Svratky a Svitavy v blízkosti starší vsi Brno ležící na území dnešního Starého Brna je připisován Břetislavovi, synovi knížete Oldřicha, pravděpodobně mezi lety 1021–1034. Spolu s Olomoucí a Znojmem se v době Břetislavovy knížecí vlády (1034–1055) stalo Brno centrem samostatného údělu příslušníků sekundogenitury vládnoucího rodu. Po smrti Vratislava Brněnského (1156) došlo k spojení brněnského údělu se znojemským Konráda II. Znojemského. Po jeho smrti držel obě provincie syn Konrád II. Ota, který se stal pánem Moravy (1182) a užíval titul markraběte (1186–1189). Po jeho nástupu na český knížecí stolec se stal v letech 1191–1194 a 1197-1222 moravským markrabětem Vladislav Jindřich. Poté vládl na Moravě krátce český král Přemysl I. (1222–1224), následně se markrabaty stali jeho synové Vladislav (1224–1227) a Přemysl (1227–1239). Po jejich smrti si Moravu ponechal český král Václav I. (1239–1246), jenž ji svěřil synovi Vladislavovi a po jeho smrti (1247) druhorozenému Přemyslovi, který nastoupil roku 1253 vládu jako český král Přemysl II.

Dílčí sídlištní aktivity lze na lokalitě archeologicky sledovat od druhé poloviny 12. století a tomuto období náleží i nejstarší fáze kostela svatého Petra. Od 13. století se objevuje kontinuální osídlení začleněné do městského organismu prostřednictvím hradby. Počátkem 13. století se starobrněnská osada nazývá burgus Brunnensis (Brněnská trhová ves). Od roku 1234 se brněnský hrad až do roku 1277 nezmiňuje, pak se objevuje hrad na Špilberku. Lze předpokládat, že mezi lety 1231–1237 bylo spojením staršího českého osídlení s trhovou vsí cizích kolonistů utvořeno město Brno, které začalo budovat hradby přímo zmíněné v letech 1243 a 1247, jehož součástí se brněnský hrad na Petrově stal.

Celkový pohled ze Špilberku.


HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981