Drábovna

Stopy skalního hradu v lokalitě Drábovna, 1 km jihovýchodně od Voděrad, 1,2 km severozápadně od Zbirohu.

Písemné zprávy o hradu mlčí, není známo ani jeho jméno. Archeologické nálezy datují existenci do 13. století.

Nevelký hrad ležel na skalním pískovcovém útvaru odděleném od ostrožny širokou upravenou rozsedlinou. Vstup byl veden buď vodorovně přes ní po dřevěném mostě, nebo z ní pomocí dřevěné konstrukce přes vstupní objekt v čele. Dřevené konstrukce hradu překryly rozsedliny mezi skalními bloky, jak dokazují četné draže. Hlavní stavbou byla patrně roubená, nebo hrázděná čtverhranná stavba. Na severní straně byla do skály vysekána malá světnička oblého obrysu, před níž je ve skále kruhový zaoblený objekt vyplněný vodou.

Na první fotografii je plato skalního suku, na druhé detail zasekaných draží. Na třetí foografii je detail kapsy pro uchycení trámu spojujícho jednotlivé skalní suky a na čtvrté malá prostora vysekaná do skály, zahloubený objekt je v zákrytu před světničkou.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000