Zbiroh

Zřícenina hradu na na skalnatém vrcholu nad levým břehem Jizery nad Malou Skálou nedaleko Vranova.

Doba vzniku hradu není známa, poprvé vystupuje až v roce 1390, kdy jej v souvislosti s aktivitami odbojného Markvarta z Vartenberka a Kosti dobylo královské vojsko a spolu s Hrubým Rohozcem připadl ke koruně. Poté se, až na zmínku o královském purkrabí k roku 1392, na další desetiletí písemné prameny odmlčely. Po skončení husitských válek, během nichž byl v držení Oty z Bergova, byl hrad dobyt a jako sídlo lapků rozbořen (1442, nebo 1447). Od roku 1458 je uváděn jako zbořený.

Čtyřdílná dispozice hradu zaujala jeden z vrcholků skalnatého hřbetu při levém břehu Jizery tvořeném pískovcovými bloky, které do velké míry determinovaly podobu hradu. Na východní straně se patrně nacházelo předhradí, nebo vnější opevnění tvořené ovšem jen lehčí zástavbou a ohrazením za použití dřeva. V čele vlastního hradu, odděleného skalní rozsedlinou upravenou do podoby šíjového příkopu, se nachází volně stojící obdélná obytná věž, dnes zvaná Kazatelnice. Vlastní jádro hradu tvořila dvě podsklepená palácová křídla ve tvaru písmene L, přičemž vnější severní zeď východního paláce byla přizděna ke skalnímu bloku. Západní křídlo kolmé na osu hradu bylo ve své severní části zakončeno baštovitě vystupující částí. Z jihovýchodního nároží jádra vystupovala zvláštní lichoběžníková stavba. Na jižní straně obíhal jádro parkán, kterým zřejmě vedla i přístupová cesta. Dále za jádrem se v zadní západaní části dispozice rozkládála další část, ze které se dochovaly pozůstatky opevnění využívající jednotlivých skalních útvarů.

Na první fotografii je volně stojící obdélná věžovitá stavba v čele dispozice zvaná Kazatelnice. Na druhé fotografii je pohled do prostoru jádra z jeho jichovýchodní části, na třetí vnější strana severní zdi paláce a na čtvrté jeho sklepení.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl X. Boleslavsko, Praha 1895