Střílky

Zbytky rozsáhlého hradu na vrcholu Hrad v Chřibech, 1,2 km jihovýchodně od stejnojmenné obce.

Počátky hradu jsou spojeny se Smilem ze Zbraslavi, jenž působil jako diplomat Přemysla Otakara II. a zastával důležité zeměpanské úřady. Byl kastelánem v Přerově a na Brumově a od roku 1258 se psal po Střílkách.

Přístupová cesta vedla úbočím masivu do sedla k pozůstatkům externí fortifikace. Mělké sedlo bylo prohloubeno do podoby šíjového příkopu o šířce 13 mm, na které navazoval okružní příkop a val podél východní strany hradu a severního opyše. Severně za příkopem se rozkládá téměř čtvercové předhradí o rozměrech asi 30 x 30 m beze stop zdiva. od zadního hradu jej odděluje asi 12 m široký příkop. Zadní hrad byl rozdělen na nižší část, opět bez náznaků zdiva, tedy jakési druhé předhradí a vyvýšené jádro. Mezi jádrem a předhradím už příkop není a předhradí na západě přechází v příhrádek, kudy stoupala cesta k jednoduché bráně v boční hradbě jádra. Prohlubeň v příhrádků muže být pozůstatkem vodního zdroje.

Jádro mělo tvar protáhlého pětiúhelníka s největšími stranami 50 a 30 m. V čele stála skoro 4 m silná štítová zed, nad přihrádkem vystupuje z vnitřní strany fragment válcové věže o průměru 8 m a z vnější strany se před štítovou zdí táhl ještě úzký parkán. Na opyši stál palác, z něhož ještě do roku 1968 (než se jej podařilo zničit těžkou technikou při kácení stromů) stál do výše druhého patra 10 m dlouhý úsek jeho dvorní zdi. Na vyvýšeném oválném skalnatém pahorku o rozměrech 18 x 11 metru, jen 180 metrů vzdáleném od štítové zdi, vzniklo v 15. století předsunuté opevnění v podobě věžovité stavby obehnané dvěma příkopy s valy. Vnitřní val navazoval na násep sbíhající k předhradí a spolu s druhým, rovnoběžným valem vytvářel spojovací koridor.

Na první fotografii je fragment válcové věže, na druhé pohled na opyš, kde stával palác. Na třetí je pohled na druhé předhradí a jádro hradu se štítovou zdí od prvního předhradí, na čtvrté fotografii je pohled z předsunutého opevnění.


HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001