Rešov, též Pustý zámek

Skromné zbytky zdiva hradu na skalních bradlech na konci ostrožny obtékané Tvrdkovským potokem a Huntavou, nad jejich soutokem, 1,2 km severozápadně od Rešova.

Hrad se v písemných pramenech nezmiňuje, neznáme ani jeho jméno. Lidovou tradicí se lokalita nazývala Wüste Schloss - Pustý zámek. Vznik hradu na okraji Nízkého Jeseníku, na rozhraní zeměpanského, biskupského a soukromého majetku zřejmě souvisel především se zajištěním důlních prací, jež v okolí probíhaly. Dobu života na hradě lze předpokládat již před koncem 13. století, z blízkého okolí pochází depot brakteátů uložený v jeho posledních dvou desetiletích, zánik hradu pak náležel nejspíše 14. století, neboť okolní sídliště - Skály, Tvrdkov, Rešov - patřily roku 1398 k severněji položenému Rabštejnu.

Dvojdílná dispozice je od ploché mírně stoupající ostrožny oddělena 12 m širokým a až 4 m hlubokým šíjovým příkopem vysekaným z větší části do skály, která se v čele takto vymezeného předhradí zvedá v podobě vysokého protáhlého skalního bloku se dvěma vrcholy. Západní strana skály spadá strmě dolů, zatímco východní má proti svažitému terénu jen menší převýšení. Úzká vrcholová partie skalního hřebínku je bez jakýchkoliv stop po zdivu či kotvení, na jeho bocích je však prostor pro zástavbu předhradí. V polovině délky níže položené západní strany jsou stopy příčného příkopu s předhozeným valem. Zda byl využit i prostor mezi ním a šíjovým příkopem - nevíme. Na opyši položené jádro hradu oddělené od předhradí mělkým příkopem bylo, podle dochovaného fragmentu zdiva na západě, obehnané kamennou hradbou. Hlavní stavbu představoval patrně nepravidelný věžovitý objekt na menším, 2,5–4 m vysokém skalním bradle trojbokého půdorysu, jak tomu nasvědčují stopy zdiva na maltu při jeho úpatí na severovýchodní a severozápadní straně.

Na první a druhé fotografii je severní a severozápadní strana čela předhradí. Na třetí fotografii je severovýchodní strana skaliska jádra, na čtvrté detail založení zdiva při jeho severozápadní straně.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983