Pleče

Zřícenina hradu na úzké skalnaté ostrožně nad soutokem potoka Staříče s Brannou při jižním okraji Jindřichova.

Historické prameny hrad, jehož jméno je odvozeno od nedaleké osady vzniklé někdy v polovině 16. století, nezachycuje. Okolnosti a dobu jeho vzniku lze zřejmě předpokládat v souvislosti s ovládnutím prostoru před Ramzovským sedlem loupeživým slezským rytířem Janem Wüstehube a vznikem Kolštejna, čemuž by napovídaly i výsledky archeologického průzkumu.

Předhradí dvoudílné bezvěžová dispozice hradu zaujímající volně rozšířený konec jinak velmi úzké a strmé skalnaté ostrožny bylo od jejího hřebene odděleno úzkým šíjovým příkopem. Jádro je od předhradí, na němž nejsou viditelné stopy zástavby, odděleno druhým příkopem, který pokračuje po severní straně jádra asi do jeho poloviny, kde končí v strmě spadajícím svahu. Jádro hradu uzavírá na jihu, západě a severu dobře viditelná masivní 2,5 m široká hradba obtáčející v plynulé křivce zapadní čelní stranu. Vnitřní zástavba jádra, stejně jako členitý prostor opyše za ním, není prozatím zcela jasná.

Na první fotografii je pohled z předhradí na severozápadní nároží jádra s příkopem a valem. Na druhé fotografii je viditelná část čelo jádra, jeho jihozápadní nároží a jižní strana. Třetí fotografie ze zachycuje odkrytou jižní hradbu uvnitř jádra, čtvrtá pak pohled na jihovýchodní nároží z opyše.


PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983