Petrov (Štíty - Horní Studénky)

Terénní stopy zaniklého opevnění v lokalitě Petrov, na mapě KČT označena jako Králova hora (602 m n. m.), 2,3 km východně od Štítů, 1,3 km severozápadně od Horních Studének.

Písemné prameny o lokalitě mlčí. Badatelé jej spolu s dvěma dalšími opevněními kladou do souvislosti se zajištěním Šilperka (Štítů), nově se objevuje i názor o vazbě k Horním Studénkám, respektive jejich předchůdci. V písemných pramenech jsou Horní Studénky zmiňovány až k roku 1518, záhy se však objevuje i farní kostel (1531). Předpokládá se, že jeho práva nebyla zřízena nově, v bezprostřední blízkosti se totiž nachází trať Ödendorf-Pustina vyvolávající reminiscenci na farní ves Ödendorf doloženou k roku 1351.

Opevnění zaujalo polohu na protáhlém hřebínku v místě se širokým rozhledem. Na východní straně je stoupající hřebínek přerušen do skály vysekaným příkopem, nad nímž vystupuje pahorek jádra pětiúhelníkového půdorysu o rozměrech zhruba 18 x 10 m. V ploše jádra jsou patrné tři terénní deprese, z nichž největší nacházející se při západní straně představuje, jak by tomu nasvědčovaly nálezy mazanice, pozůstatek stavení. Na jihu a západě se nachází málo zřetelné náznaky příkopu a valu.

Na první fotografii je příkop a jádro od východu, na druhé opačný pohled z jádra. Na třetí fotografii je pohled přes jádro od východu, vzadu je patrná největší ze tří terénních depresí při západní straně. Na čtvrtém snímku je jádro od západu.


PLAČEK, Miroslav, Povrchová prospekce reliktů některých šlechtických sídel na Šumpersku, in: Přehled výzkumů, Roč. 44, 2003, s. 151–156.