Štíty (Šilperk)

Terénní stopy zaniklého opevnění na úzké ostrožně nad pravým břehem Březné při soutoku s bezejmennou vodotečí, 1,7 km jižně od Štítů.

První zpráva o Šilperku (dnes Štíty) se váže k roku 1278, kdy měl být vysazen. Na počátku 14. století se coby škůdce na lanšperském zboží zbraslavského konventu zmiňuje Ješek ze Šilperka (1308). Zda opevnění na úchvatu vystavěl, nebo obsadil, nevíme. Před polovinou 14. století patřil Šilperk k hoštejnskému panství rodu ze Šternberka. Sídlo pravděpodobně sloužilo i nadále, v závěti Smila ze Šternberka se zmiňuje správce Hanuš Polák (1398) a zprávu o kastelánovi přináší i šumperská městská kniha (1402–1405). Život na lokalitě potvrzují i nečetné nálezy keramických zlomků datovaných do přelomu 14. a 15. století. Pravděpodobně v této době také hrádek zanikl a další držitelé se zřejmě přesunuli do tvrze ležící západně od kostela.

Sídlo zaujalo polohu na konci úzké ostrožny odděleného přirozenou terénní depresí, odkud stoupala přístupová cesta až k nástupní plošině před jádrem, přičemž boční strana při cestě mohla být hospodářsky využita. Zhruba oválný pahorek jádra bez dalších viditelných stop zástavby je dnes ze tří čtvrtin obíhán příkopem doplněným valem, pouze na východní straně, kde svah spadá strmě do údolí Březné, toto zajištění chybí. Plošina na severovýchodě však dovoluje úvahu, že i v této části val existoval a patrně sjel po svahu.

Na první fotografii je pohled na čelo jádra, na druhé plošina pod hradem na severovýchodě. Na třetím snímku je pohled z jádra do příkopu na jižní straně a na čtvrtém táž část z lesní cesty procházející příkopem při východní straně.


PLAČEK, Miroslav, Povrchová prospekce reliktů některých šlechtických sídel na Šumpersku, in: Přehled výzkumů, Roč. 44, 2003, s. 151–156.