Panská vyhlídka

Relikty hrádku na severozápadním okraji vrchu Kotouče, dnes zcela pohlcené lomem, asi 1 km jihozápadně od Štramberka, 0,5 km západně od opevnění v lokalitě Jurův kámen.

Písemné prameny lokalitu nezachycují, na základě archeologických nálezů ji lze klást do starší vrstvy osídlení kolem Štramberka (polovina 13. a 14. století). Při patě hrádku se nacházel středověký kostelík, v sedle mezi hlavním vrcholem Kotouče nesoucím Panskou vyhlídku a Jurovým kamenem se kolem Mírové studánky v severním svahu kopce pak středověká osada. Vzájemný vztah jednotlivých s není znám, usuzuje se, že osada mohla náležet k opevnění na Panské vyhlídce, zatímco k Jurovu kameni spíše patřilo starší osídlení v prostoru Štramberka. Založením hradu Štramberka a po polovině 14. století i městečka ztratilo starší osídlení ma významu a došlo k jeho přesunu do výhodnější polohy.

Opevnění oválného půdorysu zaujalo pozici na vyvýšeném výběžku ohraničeném na třech stranách skalnatým srázem. Na východní straně jej zajistil 5 m široký příkop s valem. V severovýchodním cípu se nacházel pahrbek (patrně pozůstatek po hlavním, nejspíše věžovitém objektu), na němž byl později postaven malý kostelík.

Na fotografii je pohled na vrch Kotouč z jádra lokality Jurův kámen přes sedlo mezi oběma vrcholy.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001