Osiky (Zuzinov)

Terénní stopy hradu s kostelem svatého Stanislava předpolí, na ostrožně nad soutokem bezejmenné vodoteče s Besénkem, 1,3 km jižně od Osik.

V písemných pramenech se hrad neobjevuje, ves Osiky se poprvé zmiňuje k roku 1390. Starší literaturou byl hrad spojován s Levnovem, jenž byl ztotožněn s tzv. Ketkovským hradem. V současnosti se uvažuje, že by hrad mohl být hradem Zuzinovem, na němž byl roku 1250 kastelánem Kuna (ze Zbraslavi), který později kolonizoval blízkou rodovou doménu a založil na ní hrad Kunštát. Není vyloučena ani možnost, že se jednalo o provizorium zajišťující šlechtickou kolonizaci, nejspíše Tasovců, v blízkém okolí. Archeologické sběry datují lokalitu do poloviny 13. století čí před ní. Zajímavá je i vazba se slohově nerozlišeným kostelíkem svatého Stanislava, jehož patrocinium se používalo už v poslední třetině 13. století.

Hrad zaujal konec ostrožny oddělený od plošiny s kostelíkem čtvrtkruhem příkopu o šíři 10–11 m a hloubce 2 m, za nímž se nachází úzké předhradí (12–18 m) přecházející na severozápadě a východě v okružní val, který se na opyši připojuje k mírně klesající terase lichoběžníkového tvaru (25 x 13–25 m) obkroužené zvenčí příkopem a valem. V čele nepravidelného šestibokého jádra s osami 48 a 45 m a zaoblenými rohy se nachází hrázka po obvodovém hrazení. Na západní straně jsou patrné terénní stopy stavení, nikde na ploše však nejsou viditelné stopy zdiva.

Na první fotografii jsou stopy stavení v západní části jádra, na druhé příkop s valem ve svahu spadajícím do údolí bezejmenné vodoteče. Na třetí fotografii je pohled z jádra na terasu na opyši, na čtvrté severozápadní nároží jádra.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981