Litice

Zřícenina hradu na široké ostrožně nad soutokem Litického potoka s Radbuzou, ve stejnojmenné obci na okraji Plzně.

S predikátem Oldřicha z Litic ze starého rodu Drslaviců se v písemných pramenech setkáváme již k roku 1212, není ovšem zcela zřejmé, zda v té době již hrad existoval, nebo Oldřich sídlil ještě na starším dvorci. Hrad však zcela jistě vznikl v průběhu 13. století, snad již v jeho první polovině. Roku 1318 byl dobyt vojskem Jana Lucemburského. Roku 1367 koupil Chotěšovský klášter ves Litice. V 15. století je hrad připomínán jako pustý.

Dnes dvojdílná dispozice hradu zaujala plochou spilitovou ostrožnu osídlenou již od pravěku. Původně se zde zřejmě nacházelo buď ještě jedno, další, dnes zcela zaniklé předhradí, nebo se jedná o pozůstatek opevnění pravěkého hradiště staršími autory chybně identifikovaný. Z dnešního dochovaného předhradí se dochoval pouze jeho reliéfní obrys ohraničený na čelní straně příkopem, původně snad dvojitým. Stopy zástavby se nedochovaly. Nepravidelně čtverhranné jádro hradu, s dodatečně v plné šíři zesílenou čelní hradbou, zaujalo polohu na konci ostrožny. Od předhradí bylo jádro na jižní a východní straně odděleno mohutným příkopem, na severní a západní straně jej zajišťoval parkán s pozůstatky zástavby v západní části. Přístup do jádra byl veden čtverhrannou věžovitou stavbou vystupující na východě z obrysu hradu do příkopu. Severní část na konci ostrožny zaujal dvoutraktový palác o šesti místnostech, před kterým se nacházel volně stojící okrouhlý bergfrit. Několik prohlubní nacházejících se v prostoru za vstupem mohou být buď výsledkem novověkého kopání, nebo pozůstatky zástavby. Pakliže vznikl dvoutraktový palác v jedné stavební fázi, představoval by spolu s palácem hradu Dražice nejnáročnější variantu obytné stavby hradu bergfritového typu ve 13. století.

Na první fotografii je jádro hradu z jihu. Na druhé fotografii je jihovýchodní nároží jádra s příkopem, na třetí jižní čelní strana jádra a na čtvrté celkový pohled na ostrožnu od jihozápadu.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MENCLOVÁ, Dobroslava, České hrady, 1. díl, Praha 1976
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XIII. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905