Leuchtenštejn

Zřícenina hradu na severozápadním strmém svahu Biskupské kupy (890 m n. m.) s dalekým rozhledem k severu do slezské roviny v nadmořské výšce asi 660 m n. m., 1,8 km východně od Zlatých Hor.

Jediná přímá zmínka o hradu je ve zlatohorském urbáři z roku 1687, kde vystupuje zřícenina hradu Leuchtenštejna. Dobu vzniku hradu nelze z dispozičního uspořádání (osamoceně stojící bergfrit ve smyčce hradby) přesně určit, archeologické prameny ji datují do konce 13. století s jeho existencí ve 14. století. Hrad vznikl zřejmě po roce 1284 jako opěrný bod vratislavského biskupa náhradou za ztracený Edelštejn a opuštěn byl již v následujícím století. Obě fortifikace doplňuje ještě jednoduché opevnění ležící již na polském území nad Pokrzywnou v poloze Zamkowa Góra, 2,8 km severovýchodně od Leuchtenštejna. Písemné prameny zmiňují osadu Lichtenberg, o níž se v literatuře soudí, že se nacházela v blízkosti hradu.

Poloha hradu není příliš výhodná, neboť hřeben zde klesá v průmeru až o 20%. Potřebnou plochu získali stavitelé terasováním. Lichoběžníkové jádro obklopoval ze tří čtvrtin příkop s valem, západní stranu ohraničoval poměrně ostrý terenní zlom a následný prudký spád. Val byl nejmohutnější na přístupové východní a na severní straně, na jižní straně byl méně výrazný s patrnými pozůstatky nasucho kladeného zdiva. Rovněž příkop byl nejrozsáhlejší tam, kde byl nejmohutnější val. V oválu skromného jádra, které zaujalo nejvyšší bod staveniště, se zachovaly zbytky volně stojícího bergfitu. Na západě a východě se k jádru připojovaly dvě menší plošiny, na severu velká plošina, na níž je zachován relikt zdiva.

Na první fotografii je příkop a val v zadní části v místech, kde val končí a svah začíná strmě spadat. Na druhé fotografii je pohled v příkopu na jádro a val při vstupu. Na dně příkopu jsou fragmenty zdiva věže zničené výbuchem. Třetí fotografie je detailní pohled na jeden z fragmentů, na čtvrté je interiér věže.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000
PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001