Hrádek u Třebonína 2

Terénní stopy opevnění na skalnaté ostrožně nad levým břehem Medenického potoka, 700 m západně od Třebonína.

Písemné prameny o lokalitě mlčí, ani zjišťovací archeologický průzkum nepřinesl datovací materiál. S ohledem na velikost opevnění a existenci většího 330 m severovýchodně ležícího zaniklého opevnění (Hrádek u Třebonína 1) spojovaného s raně středověkým osídlením v širším okolí třebonínského kostela, byla vedoucím průzkumu formulována hypotéza, že objekt náleží 13.–14. století, kdy došlo také ke koncentraci osídlení do blízkosti kostela. Podle tradice mělo být při lesních pracích na lokalitě v 19. století nalezeno zdivo.

Jednodílná dispozice zaujala západní, nejvýše položenou část ostrožny, od jejíž zbývající plochy ji na severu a východě oddělil v půloblouku vedený příkopem s předhozeným valem. Plocha jádra je členěná, bez jasnějších stop zástavby či hrazení.

Na první fotografii je východní část příkopu s valem, na druhé přístupový můstek přes příkop do jádra na severovýchodě a na třetí fotografii je severní část příkopu s valem. Na posledním snímku je jižní část plochy jádra.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
SMETÁNKA, Zdeněk, Hledání zmizelého věku, Praha 1987
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989