Hrádek u Kněževsi, též Hradisko (u Dolní Lhoty)

Reliéfní stopy hrádku na ostrožně nad údolím Kavinského potoka, 800 m jihozápadně od Dolní Lhoty, 1,1 km severně od Kněževsi.

V písemných pramenech se lokalita neobjevuje, její existenci je možné klást do druhé ploviny 13. století v souvislosti s osídlováním oblasti při českomoravské hranici kolem Poličky. Zánik opevnění je předpokládán v polovině 80. let 13. století, kdy sídelní roli převzal blízký Svojanov.

Od klesajícího svahu je zřejmě dvoudílná dispozice oddělena zářezem cesty, která prochází po vrstevnici a jež se na východě stáčí prudce dolů. Větší, zhruba obdélná část bez viditelných stop, klesá volněji k severozápadu. Na západní i východní boční straně je oddělena přirozeným utvářením terénu, na severu prudkým svahem. Druhá část položená severovýchodně od ní je menší a členitější, zde jsou patrné stopy valů a terénní situace je tu poněkud složitější. Funkce, podoba a vztah obou identifikovaných částí je otázkou. Vzhledem k předpokládané funkci kolonizačního sídla nejsou vyloučeny ani větší rozměry, ani rozdělení do dvou nezávislých částí, z nichž jedno by představovalo vlastní sídlo a druhé hrazené hospodářské zázemí.

Na první a druhé fotografii je pohled z větší obdélé části směrem na severovýchod, na třetí a čtvrté pohled do menší severovýchodní části od jihu.


ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989