Hrad u Nekoře

Zaniklá fortifikace, zřejmě opuštěné staveniště hradu, na skalnatém ostrohu nad pravým břehem Divoké Orlice u Nekoře.

Písemné zprávy o hradu mlčí, neznáme ani jeho jméno. Podle názoru Františka Musila by stavebníkem hradu mohl být Petráň Zebínský, či jiný příslušník jeho rodu, který měl, jak lze usuzovat z listiny biskupa Tobiáše z Bechyně z let 1279–90 zakazující nejmenovanému šlechtici stavět hrad na území náležejícímu klášteru Orlice, založit hrad v blízkosti kláštera cyriaků v Klášterci na Orlicí, přičemž respektování zákazu mělo vést k založení vzdálenějšího Žampachu.

Třičtvrtěokrouhlý obrys areálu na ostrožně nad řekou je na severozápadě a jihozápadě vymezen příkopem, před nímž je vyhozen val. Na jižní straně příkop chybí a zdá se, že zřejmě nebyl dokončen. Na čelní straně jádra je dochován valovitý relikt, který se v prostoru severně od vstupu rozšiřuje do podoby nevelkého objektu, který je možná interpretovatelný jako stavba. Zda násep vstupní cesty je či není neodtěženým můstkem, není jasné. Vnitřní plocha nevykazuje žádné stopy zástavby.

Na první fotografii je pohled z vnějšího valu na severozápadě směrem ke vstupu, kde je patrný můstek. Na druhé fotografii je pohled ze západní části směrem na jih. Na třetí fotografii je pohled z valovitého reliktu na vnitřní ploše směrem na pozůstatek nevelkého objektu interpretovaného jako stavba a vstup s můstkem v příkopu. Na čtvrté fotografii je pohled na konec příkopu s valem v severozápadní části hradu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MUSIL, František, Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995