Freudenštejn

Zřicenina hradu na konci hřebene v klínu tvořeném soutokem dvou bezejmenných vodotečí v blízkosti dnešní silnice navazující na původní středověkou stezku spojujíci Vrbno pod Pradědem a Bruntál, asi 2 km jihozápadně od vsi Karlovice.

Historické zprávy o hradu chybí, jedinou informací o jeho názvu je mapa bruntálského panství z roku 1579. Podle archeologických nálezů datujících jeho existenci od poloviny 13. do poloviny století 14. se jedná o nejstarší fortifikaci obklopující dnešní Vrbno. Pravděpodobně se jednalo o zeměpanský hrad s vojenskou a správní funkcí, kterou před polovinou 14. století převzal hrad Furstenwalde.

Jednodílná oválná dispozice je ze tří čtvrtin obklopena příkopem a mocným valem s 4 m širokou korunou, jež byla komunikačně využita. Na vnitřní straně je místy viditelná nasucho zděná kamenná plenta. Vlastní hrad měl po obvodu hradbu až 2,5 m silnou, vnitřní zástavba není úplně jasná. Chybějící stopy po existenci věže, jakož i vyobrazení na mapě naznačují, že věž neměl. Brána do úzkého nádvoří se nacházela asi na východní straně.

Na první fotografii je příkop a val v zadní části hradu, na druhé skaliska, mezi nimiž byla vyzděna hradba při jedné straně hradu. Na třetí fotografii je široká koruna valu a příkop, na čtvrté detail obvodové zdi.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000