Fürstenwalde

Zřícenina hradu na vrcholu Zámecké hory situované v klínu tvořeném soutokem Střední a Bíle Opavy, nad dnešním Vrbnem.

První zpráva pochází z roku 1348, kdy kníže Mikuláš povolil obnovu městečka Gesenek pod hradem. Ze jména je zřejmá dlouhá tradice názvu pohoří i skutečnost, že dnešní Vrbno mělo nejméně dva středověké předchůdce. Při dělění Opavska v roce 1377 připadl hrad knížeti Hanušovi a znovu se na hradě podíleli Mikuláš a Hanuš II. (1405). Zřejmě v roce 1474 byl hrad za česko-uherských bojů dobyt a zůstal neobnoven.

V nejvyšším bodě jsou fragmenty zdiva věžovitého paláce o rozměrech asi 12,5 x 14 m, na nějž navazovala další úzká budova. Na přilehlé plošině byl prostor pro nevelký dvůr oddělený směrem k sedlu zdí skoro 2 m silnou. Na méně strmých stranách je hrad obklopen hradbou ohraničující předhradí. Pobořenou zeď ukrývají hrázky se zdivem vystupujícím na povrch. Na jihu je zachovaná nasucho kladená zídka. Stopy pravoúhlého objektu, zřejmě strážnice, signalizují místo brány.

Na první fotografii je vrchol Zámecké hory z hřebenu, na skalce stávala hlavní palácová budova hradu. Na druhé fotografii jsou pozůstatky zdi jádra, na třetí palác. Na čtvrté fotografii je po pravé straně jádro hradu, po levé je viditelný terénní relief patrně po obvodové zdi předhradí. Fotografie byla pořízena ze skalky, která společně se skaliskem, na němž stálo jádro hradu, vymezovala po jedné straně předhradí.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000
PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001