Fredevald

Zříceniny hradu v poloze Pustý zámek na strmé čedičové skále nad říčkou Kamenicí, asi 3 km východně od České Kamenice.

Hrad bývá považován za starší sídlo v prostoru České Kamenice. Založili jej zřejmě páni z Michalovic v druhé poloviny 14. století. První zmínka pochází z roku 1406, kdy se zde připomíná hejtman Zikmund ze Slibavic ve službách Berků z Dubé. V roce 1426 Jindřich Berka z Dubé Fredevald prodal Zikmundovi z Vartenberka a na Děčíně. Posádka se zapojovala do války s lužickým šestiměstím a jeho odvetné akce ve čtyřicátých a šedesátých letech zřejmě hrad značně postihly a vedly k jeho opuštění, neboť v té době již nějakou dobu nedaleko stál pohodlnější hrad v Kamenici.

Dispozice hradu na výrazném, na jižní straně velmi strmém, skalním útvaru se rozpadala do dvou úrovní. Nižší za okružním příkopem, která se na severu a západě přikláněla k vyšší, opevňovala obloukovitě vedená hradba. Pozvolna klesající plocha mezi ní a příkopem mohla sloužit jako lehčeji hrazené předhradí. Západní nároží nad skalní stěnou vyplnila obdélná budova, která je s možnou výjimkou prohlubně při hradbě na severozápadní straně patrně jediným pozůstatkem zástavby. Podoba horní části byla značně determinována tvarem úzkého dlouhého skaliska, na jehož severní straně se dochovaly pozůstaky dvou úseků zdiva. Jeho, zřejmě jednoduchou podobu však nejsme schopni rekonstruovat.

Na prvních třech snímcích je pohled na hradební zeď dolní části hradu od severozápadu, na čtvrtém je fragment hradebního zdiva dolní části hradu od východu.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XIV. Litoměřicko a Žatecko, Praha 1923