Burgstein

Terénní stopy zaniklého hrádku na skalnatém výběžku nad pravým břehem Malínského potoka, 2,5 km východoseverovýchodně od kostela v Novém Malíně (dříve Frankštát).

V písemných pramenech se lokalita neobjevuje, její vznik by mohl být spojován s Jiljím (Idíkem) ze Švábenic a na Úsově (1260), nebo jeho následovníkem Hrabišem (1254-1296).

Opevnění zaujalo polohu na skalnatém zlomu spadajícím na východní straně strmě dolů. Na zbývajících stranách jej obkroužil příkop s valem vysekaným na severu a jihu do skály, přičemž v čelní (severní) partii byl navíc zdvojen. Zhruba pětiboká plocha úsporného jádra je beze stop zástavby a není vyloučeno, že tato nebyla zděna na maltu a s ohledem na skalnaté podloží ani zahloubena.

Na první fotografii je pohled na čelo od přístupu, na druhé jádro z druhého valu. Na třetí fotografii je zadní (jižní) část z jádra, na čtvrté pak detail příkopu v této části.


PLAČEK, Miroslav, Povrchová prospekce reliktů některých šlechtických sídel na Šumpersku, in: Přehled výzkumů, Roč. 44, 2003, s. 151-156.