Zítkov

Reliéfní stopy hradu hrad na výrazné ostrožně na levém břehu Tiché Orlice na okraji Chocně.

Jméno je pravděpodobně nové, mohlo by se jednat o nový hrad založený buď Karlem IV., nebo Janem Pyknou z Lichtenburka (o problematice hradů v okolí Chocně více viz Hlavačov a Vranov).

Dispozice hradu byla dvojdílná. V čele protáhlého předhradí se zachoval kupovitý relikt, možná pozůstatek věže v blízkosti brány. Vyjma valu nevykazuje předhradí žádné další stopy zástavby. Podélné jádro zajišťoval mimo šíjového příkopu i zadní příkop s valem, který na západní straně přechází v parkán sledující bok jádra. Ten mohl obcházet ještě výše položený parkán, kterému mohla náležet plošinka v severovýchodní části hradu nad zadním příkopem a svahem strmě spadajícím dolů k Orlici. V jádře se zachovaly relikty dvou paláců stojících v čelní a zadní části, jako i spojující hradby.

Na první fotografii je pohled na přístup do hradu, v popředí je příkop, za ním relikt věže. Na druhé fotografii je pohled z předhradí na relikt věže. Na třetí fotografii je pohled z předhradí přes val na jádro hradu a na čtvrté zadní val, jádro hradu a vpravo prostor parkánu kopírujícího při západní straně bok jádra.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000