Vysoký Chlumec

Hrad na dominantním kopci nad stejnojmenným městečkem, 5 km jihozápadně od Sedlčan.

Poprvé se Chlumec připomíná roku 1235 v přídomku Mrákoty, roku 1250 pak Vintíře z Chlumce. Polohu jejich sídla neznáme, zakladatelem hradu, poprvé připomínaného roku 1382 v souvislosti s purkrabím Zbyňkem, byl Purkart z Janovic, jehož potomci drželi Chlumec až do sedmdesátých let 15. století, kdy jej Jenec z Janovic a Petršpurka prodal Fridrichu Ojíři z Očedělic, od nějž jej roku 1474 koupila Anna z Rožmberka, vdova po Janu Popelovi z Lobkovic, čímž se majetek dostal do držení Lobkoviců.

Podobu nepravidelně obdélného jádra tvořeného dvěma nestejně velkými paláci spojenými hradbami, které mezi sebou svírají nádvoří, determinovaly přírodní podmínky stanoviště na vrcholu žulového kopce. Celek obíhal parkán, do nějž se vstupovalo branou v jihozápadním nároží. Čelní strana západního paláce byla zřejmě plná, bez oken, pouze s úzkými hrotitými okénky v přízemí, jež působí archaicky a umožnovala by starší dataci hradu, než je v současnosti obecně přijímána. Zadní (východní) palác protáhlého lichoběžníkového půdorysu byl dvoutraktový. Vstupní brána jádra se nedochovala, zřejmě se nacházela v severní hradbě. Parkán se pod zadním palácem rozšiřoval, mohly se zde nacházet hospodářské objekty. Po polovině 15. století byla k jižní straně jádra přihrazena nová část, zřejmě s provozně-hospodářskými funkcemi. Jihozápadní nároží čela také zajistila čtverhranná věž, k níž je připojena obdélná budova. Západní palác byl směrem do nádvoří rozšířen dvěma rizality.

Na fotografiích postupně pohled od jihozápadu, jihovýchodu, východu a severovýchodu.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
BUDAČ, Michal – MACHAČOVÁ, Veronika, – PROCHÁZKA, Milan, Příklad nezdařené lokace hradu na Sedlčansku, in: Archaeologia historica, Roč. 37, č. 2, 2012, s. 433–444
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005