Rychmberk, též Liberk

Zřícenina hradu na strmém skalnatém ostrohu nad soutokem Liberského potoka s bezejmennou vodotečí, ve stejnojmenné obci Liberk.

Hrad byl vystavěn zřejmě již ve 13. století Kounici. Prvním nám známým majitelem nyl Vilém z Rychmberka připomínaný k roku 1310. V roce 1367 hrad získali Jan a Vznata ze Skuhrova, koncem 14. století pak hrad koupili páni z Častolovic. Roku 1425 byl hrad, jakožto majetek horlivého katolíka Půty z Častolovic, dobyt husitským vojskem. O patnáct let později (1440) se jej zmocnil Jan Kolda z Žampachu, už o rok později (1441) byl proto hrad opět obležen. Včasným příměřím se jej však Koldovi podařilo narozdíl od jiných hradů zachránit. V roce 1455 přešel hrad jako odúmrť na Jiřího z Poděbrad, který jej ale musel o dvě léta později dobýt. Poté zůstal pobořený hrad ponechán svému osudu a k roku 1495 se uvádí již jako pustý.

Čelo hradu zajistil systém tří šíjových příkopů se dvěma vyhozenými valy, přičemž mohutnější z nich byl v minulosti z větší části rozvezen a dnes se v jeho prostoru nachází hřiště. Protáhlé předhradí je dnes beze stop zástavby. Nevelké jádro nepravidelného půdorysu bylo od předhradí odděleno přírodní rozsedlinou, dále zřejmě uměle upravenou do podoby příkopu. O podobě hradu si ze současného stavu lokality nelze vytvořit představu. Jižní stranu jádra zajišťoval proti druhé straně strmého a úzkého údolí bezejmenné vodoteče pravděpodobně parkán. V jihozápadní části na opyši jsou patrné terénní nerovnosti, které by snad mohly představovat pozůstatky paláce.

Na první fotografii je pohled z boku jádra směrem k předhradí po severním úbočí nad Liberským potokem. Na druhé fotografii je skalka v předhradí, zcela vpravo je jádro. Na třetí fotografii je pohled na první příkop a val od jihovýchodu, na čtvrté pohled od severu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MUSIL, František – SVOBODA, Ladislav, Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí 1998
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989