Rotnek

Stopy opevnění na skalnatém ostrohu nad vsí Červená nad levým břehem Tiché Orlice, 2 km jihozápadně od Letohradu.

Písemné ani archeologické prameny lokalitu nezachycují.

Jednoduché nevelké jádro beze stop zástavby zaujalo polohu na výrazné slepencové skalce nad řekou. Od klesající ostrožny na severu jej oddělil mohutný šíjový příkop, který na severozápadní a jihozápadní straně přechází v boční příkop s valem. Na opyši na západě, kde je koruna valu široká, je náznak druhého menšího příkopu. Na jižní straně spadá terén strmě k řece, podobně klesá i do údolí nevýrazné vodoteče na opačné boční straně. Dno šíjového příkopu je ploché, není vyloučeno jeho další možné využití. Spolu s Kyšperkem a hrádkem u Lanšperka představuje Rotnek další jednoduchou fortifikaci v řetězu opevnění v údolí Tiché Orlice, jejichž pochopení je otázkou dalšího výzkumu.

Na první fotografii je jádro od severovýchodu. Na druhé fotografii je severní bok jádra s příkopem a valem. V pozadí je viditelný val na opyši na západě, na nějž je pohled z jádra na třetím snímku. Čtvrtá fotografie zachycuje severozápadní stranu.


PÍŽL, Jan, Hrádek Rotnek nad vsí Červená, in: Hláska, 20, 2009, č. 1, s. 1–3.