Nebákov

Zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad soutokem říčky Žehrovky a bezejmenného potoka tekoucího od Rovně, 1 km severně od Rovně, 3,3 km severozápadně od Mladějova.

Hrad se poprvé zmiňuje v roce 1455 jako majetek Machny, vdovy po Divišovi z Nové vsi. Další zmínka pochází až z roku 1538, kdy je již připomínán jako pustý. Archeologické nálezy z výkopů prováděných v letech 1924–1926 datují vznik hradu do první poloviny 14. století a zánik mohutným požárem na konci 15. století.

Hrad na úzké ostrožně je trojdílný. Za šíjovým příkopem se na nejvyšším bodě nacházela na zarovnaném a otesaném přírodním útvaru vystavená okrouhlá (pravděpodobně hlavní) stavba. Poté vznikla obvodová zeď, která vymezila vnitřní prostor, jež byl zaplněn navážkou. Na ní byla založena nejspíše hrázděná stavba, patrně charakteru obytné věže s přístavkem. Zbytek plochy zůstal volný, spojení s dalšími částmi zajišťovalo do skály zasekané schodiště. Ve střední části hradu se nacházejí pozůstatky dvou do skály zasekaných prostor. V zadní části, tvořené skalnatým kupovitým útvarem odděleným náznakem příkopu, se nacházela, podle zbytků kapes a draží, pravděpodobně nějaká dřevěná stavba.

Na první fotografii je pohled na skalisko přes šíjový příkop, na druhé směrem od opyše. Na třetí fotografii je pohled na opyš a na čtvrté je skalisko na opyši ostrožny, v levé části je viditelná zasekaná kapsa.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000