Kozí Hrádek - Louštín

Terénní stopy uvažovaného sídla na jazykovitém severně orientovaném výběžku, 600 m severozápadně od vrcholu Louštín.

V písemných pramenech se lokalita neobjevuje, badatelé ji dávají do souvislosti s uvažovaným hradem Louštínem kladeným do 1. poloviny 13. století.

Sídlo zaujalo polohu na výběžku vystupujícím severně pod terénní hranou. Východní strana lokality spadá strměji, západní klesá zvolna. Na předpokládané přístupové (jižní) straně jsou patrné málo zřetelné stopy interpretovatelné jako šíjový příkop. Za ním se nachází podélná plošina beze stop zástavby oddělená na zadní (severní) straně dalším příkopem, který odděluje pahorek na konci.

Na první fotografii je pohled ze svahu na jižní (přístupovou) stranu. Na druhé pahorek jádra z předhradí. Na třetí celkový pohled z hrany svahu a na čtvrté pahorek jádra od jihu.


Hrady.cz [online]. © Copyright 1995–2019 [cit. 09.08.2015]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=410&PARAM=5