Hradníky

Terénní stopy tvrze na konci ostrožny nad soutokem Ostroveckého potoka s Tichou Orlicí necelého třičtvrtě kilometru severně od Zářecké Lhoty, 2 km východně od Chocně.

V písemných pramenech se lokalita nezmiňuje, není známo ani její jméno. Archeologické nálezy kladou dobu jejího života na přelom 14. a 15. století, zanikla požárem.

Lichoběžníkovou plochu oddělil od zbytku ostrožny, v minulosti využívané jako slovanské hradiště, 7 m hluboký šíjový příkop. Na opačné straně proti skalce na konci ostrožny pak druhý, menší, jen asi 3 m hluboký příkop. V čele dispozice se nacházel 11 m široký parkán. Jádro zajišťovala zhruba 1 m široká nasucho zděná obvodová hradba. V zadní, nejlépe chráněné části se zachovaly základy zděné budovy částečně narušené stavbou chaty. Další zástavbu mohly tvořit stavby lehčí konstrukce.

Na první fotografii je pohled na jihovýchodní nároží čela, na druhé celkový pohled na jádro od jihovýchodu. Na třetí fotografii je čelní hradba z parkánu, na čtvrté pohled ze severovýchodního nároží čela na parkán.


MUSIL, František, Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995
SVOBODA, Ladislav, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 1. díl, A–J, Praha 1997
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989