Hradišťko v Rožnově pod Radhoštěm

Uvažované místo hrádku na zalesněném pahorku na jihu a jihovýchodě ohraničeném areálem základní školy a fotbalového hřiště v zástavbě města, 870 m severně od náměstí.

Poprvé se prokazatalně Rožnově v písemných pramenech zmiňuje k roku 1310, kdy osada již existovala a zřejmě plnila i střediskovou funkci, neboť obyvatelé blízkého Zubří odváděli na Rožnov dávky. Přestože mezi badateli neexistuje shoda, v současnosti převládá názor, že zmínka o lokalitě Rosenowe v závěti biskupa Bruna ze Schauenburku z roku 1267 se, vzhledem k sídelním souvislostem a archeologickým nálezům, týká spíše osady v prostoru Proskovice – Krmelín – Stará Bělá při jižním okraji Ostravy. Vznik opevnění souvisel nejspíše se zabezpečení probíhající kolonizace v prostoru Rožnovské Bečvy. Dočasnost, či spíše nerozvinutost opevnění nahrazeném hradem na vrchu Hradisko, poprvé připomínaném roku 1372, podporuje i absence příkopu, který by musel být vylámán do skály.

Protáhlý plochý vrchol příkrého návrší je bez viditelných stop zástavby či opevnění. Z jeho celkové plochy 75 x 23 m má využitelná část, která vrcholí přibližně okrouhlým útvarem o průměru 14 m, velikost 60 x 14 m.

Na první fotografii je návrší od severovýchodu, na druhé pohled z plochy vrcholu jihovýchodním směrem. Na třetí fotografii je východní strana okrouhlého vrcholku a na čtvrté jeho plocha.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Dodatky, Praha 2007
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983