Džbán

Zřícena hradu na ostrožně nad soutěskou Ve vratech, 1,3 km západně od Lhoty pod Džbánem, 2,5 km východně od Kounova.

Písemné prameny hrad na severním okraji přemyslovského loveckého hvozdu, nad soutěskou, kterou procházela jediná cesta umožňující spojení Rakovnicka se severními Čechami přes masiv Džbánu, nezachycují. Archeologické prameny datují jeho počátek do první poloviny 13. století, přičemž zánik hradu je uvažován již ve druhé polovině tohoto věku v souvislosti s poruchami opukového podloží zapříčiněnými vylámáním mohutného okružního příkopu.

Hrad zaujal polohu v místě staršího pravěkého hradiště. Zhruba trojúhelná dispozice byla obehnána mohutným okružním příkopem, před nímž se nacházel val. Čelo hradu zajišťovaly tři věže, jedna hlavní a dvě menší flankovací. Dodnes se zachovaly pouze fragmenty menší flankovací věže umístěné v severovýchodním nároží. K zbylému obvodu hradu přiléhala palácová křídla, která zřejmě představují náš nejstarší královský složitější palácový komplex a zároveň jeden z prvých dokladů typového míšení, v tomto případě hradu s obvodovou zástavbou a francouzského kastelu.

Na první fotografii je severovýchodní nároží s věží z valu na severní straně, na druhé z jádra. Na třetí fotografii jsou fragmenty paláce v severozápadní části při konci ostrožny, na čtvrté příčka budovy v západní části poškozené lomem.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MENCLOVÁ, Dobroslava, České hrady, 1. díl, Praha 1976