Drábské světničky

Stopy skalního hradu na severozápadním výběžku masivu Mužského, respektive od pravěku kontinuálně osídlené náhorní plošiny Hrada, nad Dnebohem, 4 km východně od Mnichova Hradiště.

Archeologické nálezy dokládají život na lokalitě v širším rozmezí od konce 12. do 15. století. Zdá se, že dochované stopy dřevěného a do skály vysekaného hradu představují poslední etapu stálého osídlení, kterou literatura klade do první čtvrtiny 15. století, kdy Husité zničily klášter Hradiště ovládli většinu kraje. Vzhledem k absenci písemných pramenů nevíme, zda se hrad stal opěrným bodem přívrženců husitství (připomíná se blízkost Valečova, nebo, s ohledem na kapli přisuzovanou katolickému ritu, opěrným bodem strany podjednou. Brzy poté byl také hrad opuštěn a zanikl, není však vyloučeno příležitosné užívání skalních větniček ještě po této době.

Přístup do hradu byl veden po mostě z areálu hradů na nejvýchodnější skalní blok. Vlastní hrad tvořilo sedm oddělených skalních pískovcových bloků. Část prostor byla vysekána přímo do nich, koruny skal zaujaly dřevěné stavby, dochované v podobě draží a kapes pro ukotvení trámů. V blízkosti vstupu stála velké roubená věž s rohy tvořenými svislými trámy zapuštěnými do hlubokých kapes. Ohrazení vstupní strany zajišťovala roubená hradba založená do základového žlabu. Jednotlivé části hradu byly spojeny dřevěnými mosty a plošinami a lemovány ochozy. V celkovém součtu bylo do skal vysekáno kolem třiceti světniček, z nichž spolehlivě určit funkci se podařilo pouze v případě kaple s tesanou lavicí při stěnách a ze skály vysekanou oltářní mensou a vrátnice ve velké věži. V krajním bloku zvaném Sloup se nachází světnička neznámé funkce zvaná dnes vězení, či hladomorna. Jedná se o čtverhrannou prostoru přístupnou ze stropu a osvětlenou okénkem, která byla v rohu podlahy vybavena 4,5 m hlubokou zužující se čtverhrannou prohlubní u dna opět osvětlenou okénkem.

Na prvních třech fotografiích je pohled z centrálního skaliska na jihozápad až severozápad, na posledním snímku je detail schodiště jedné z věží.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000