Zruč nad Sázavou - starý zámek

Terénní stopy hradu na hraně terasy nad pravým břehem Sázavy, 400 m západně od mladšího hradu.

Písemné zprávy o hradu chybí. Archeologicky je lokalita datována do 13. století, z něhož však nemáme historické zprávy ani o obci Zruč.

Velkou část plochy lichoběžného areálu zabírá mohutné zemní opevnění tvořené dvojicí příkopů s masivními valy, poškozené průrazem cesty, které ze tří stran zajišťovalo vlastní malé jádro (30 x 12 m) položené na hraně skalnatého srázu nad řekou. Na jeho ploše se nachází několik prohlubní, jež lze považovat za pozůstaky zahloubených částí zástavby kumulované nejspíše při západní a nejlépe chráněné boční straně nad řekou. Západní strana jádra může být deformována mladšími zásahy. Na lokalitě se neobjevují žádné stopy na maltu zděných konstrukcí, dokonce ani malty samé a s ohledem na výskyt kvalitní světlé hlíny využitelné jako mazanice lze předpokládat roubené či hrázděné konstrukce. Absence kamene může, vzhledem k přímé vazbě na město, souviset s jeho vybíráním.

Na první fotografii je pohled přes příkopy a valy na severovýchodní nároží jádra. Na druhé fotografii je severní strana zemního opevnění z vnějšího valu, na třetí opačný pohled směrem na východ. Na poslední fotografii je západní strana jádra.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989