Zdislav, lokalita Komárka

Terénní stopy opevnění v lokalitě Komárka, na ostrožně nad levým břehem Novohradky, v těsné blízkosti osady Zdislava (dnes část Luže), 600 m západně od Košumberka.

Již v 11. století se, jako příslušenství kostela v Kostelci u Nasavrk, zmiňuje les Zdislav. Ves, která zřejmě získala jméno po něm, se poprvé objevuje až k roku 1372, kdy její větší část náležela k nedalekému Košumberku. Ačkoliv vlastní sídlo písemné prameny nezachycují, není vyloučeno, že jako košumberské manství existovalo ještě v polovině 15. století, kdy jsou ve Zdislavy připomínána "dvoje sedění, jedno svobodné a druhé platné". Archeologické prameny předběžně datují existenci sídla do 13. století.

Oválné k severu mírně se zužující jádro (s delší osou ve směru sever-jih) zaujalo polohu na ostrohu nad levým břehem Novohradky. Na jihu jej zajistil mohutný zdvojený příkop s valem. Vzhledem k značnému recentnímu poškození lokality podobu západní strany neznáme, předpokládáme pokračování příkopu s valem až k zadní části. Rozvezena byla i severní (pravděpodobně mírně se svažující) zadní část jádra. Na východu jej chránil strmý svah spadající k říčce. Prostor na jihu, vymezený oběma příkopy, mohl sloužit jako předhradí.

Na první fotografii je pohled z jihovýchodní strany jádra směrem do příkopu před ním. Na druhém snímku je valovité těleso předpokládané hradby předhradí na jihu, na třetím pohled do příkopu před ním. Na čtvré fotografii ce celkový pohled na západní stranu jádra, vpravo je dochované zakončení uvažovaného předhradí, před ním první příkop.


ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989
ÚLOVEC, Jiří, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 3. díl, S–Z, Praha 2005