Zámecký vrch

Terénní stopy hradu na výrazné pseudokupě (536 m n. m.), 1,9 km východně od Mařenic, 2,2 km severozápadně od Heřmanic v Podještědí.

Písemné prameny o hradu mlčí, neznáme ani jeho jméno. Spojení s pustým Margentalem (1391) na milštejnském panství se jeví jako liché.

Vrchol kopce se rozbíhá do tří ostrožen, z nichž severozápadní se stala staveništěm jednodílného hrádku, jehož čelo oddělil od větší plochy vrchu široký šíjový příkop. Na zbývajících dvou ostrožnách - krátké severovýchodně a dlouhé jihozápadně orientované - nejsou viditelné žádné stopy, přesto není vyloučeno jejich lehké ohrazení. Jádro hradu zaujímající plató pískovcových bloků o rozměrech 18 x 10 m je, vyjma jihozápadní strany, kde se dochovaly fragmenty zdiva na maltu, beze stop zástavby. Draže po trámech při jihovýchodním a severozápadním okraji svědčí o zástavbě, nelze však určit, zda se jednalo o opevnění, či založení jednoduché stavby. Při patě západního skalního bloku je do skály vysekaná prostora o rozměrech asi 1 x 1 m.

Na první fotografii je vrchol kopce z jihozápadní ostrožny, na druhé čelo jádra na severozápadní ostrožně. Na třetí fotografii je jihovýchodní plocha jádra hrádku a na čtvrté zakončení severozápadní ostrožny nesoucí jádro.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
GABRIEL, František – PANÁČEK, Jaroslav, Hrady okresu Česká Lípa, Praha 2000