Vlčtejn

Zřícenina hradu na skalce ve stejnojmenné vsi nedaleko Blovic.

Ačkoliv písemné prameny zachycují užití jména hradu v predikátu již k roku 1284, jeho současná podoba je spojována spíše s rožmberskou stavební činností před polovinou 14. století. Mezi lety 1421 až 1466 byl hrad v držení husitů, následně přešel na Bedřicha z Donína. O pět let později zde byla roku 1451 uzavřena smlouva mezi rožmerskou a poděbradskou stranou. K rezidenčním účelům sloužil ještě na počátku 17. století, ovšem koncem věku byl už zříceninou. V roce 1822 byl opraven a zastřešen palác, který ale záhy opět zpustnul. O dvě léta později pak bylo předhradí rozebráno na stavbu silnice.

Dvojdílná dispozice malého hradu byla obíhána systém dvojitých valů a příkopů. Na severní straně se k úspornému jádru tvořenému dvouprostorovým plochostropým palácem s polygonálním čelem přístupnému ze severu malou věžovitou brankou přikládalo nevelké obdélné předhradí se zřejmě jedinou stavbou zabírající celou východní stranu.

Na první fotografii je pohled na zeď paláce předhradí přimykající se na severní straně k skalce nesoucí jádro, na druhé pohled na jádro hradu z valu na jihozápadě. Třetí fotografie zachycuje pohled z jádra do jihozápadaní části areálu a na příkop s valem, čtvrtá pohled přes relikt vstupní věžovité branky na západní část.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000