Uherský Ostroh

Hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě.

Město i hrad ležely až do počátku 20. století na ostrově uprostřed řeky Moravy, a proto byly nazývány též Ostrov. Královský hrad byl založen někdy po roce 1260. Již v roce 1275 na něm Přemysl Otakar II. vydal listinu a pod jménem Stenice (Stanice) se připomíná roku 1286. Z roku 1318 je doložena první zástava, kterou o dva roky později jej převzali páni ze Šternberka. Po polovině 14. století získal ostrožské panství nazpět do zeměpanské držby markrabě Jan Jindřich. Na konci století pak hrad držel markrabě Prokop, a proto jej roku 1400 obléhal král Zikmund. Pokračující zástavy a bouřlivá doba husitského hnutí nedovolovaly větší stavební činnost. Po roce 1424 vévoda ALbrecht vypudil husitskou posádku a na hradě se usídlil rusko-litevský kníže Fridrich. Zástavní držitelé se pak střídali. V roce 1468 obsadilo hrad vojsko Matyáše Korvína. Roku 1509 převzal panství Jan z Kunovic, Janu Bernartovi z Kunovic bylo panství po Bílé hoře konfiskováno a roku 1625 jej zakoupil Gundakar z Lichtenštejna.

Jádro dnešního renesančního zámku tvoří pravidelný obdélný hrad s rozměry 31 x 37 m, ohraničený hradbou o síle 1,5 až 2,4 m, s velkou hranolovou věží (12 x 11,5 m). Vedle věže se v severovýchodní hradbě nacházel starší vjezd. Na věž navazoval palác, jehož zdivo je z části patrné ve sklepech. Po polovině 14. století za markraběte Jana Jinřicha proběhly úpravy, což dosvědčuje gragment klenebního žebra v patře věže. Zřejmě v letech 1458 až 1468 za zástavního držení Jana z Cimburka a poté pánů z Landštejna byl vystavěn nový palác, který byl z důvodu nedostatku místa uvnitř jádra předložen před severovýchodní hradbu. Jan z Kunovic vybudoval podsklepené severozápadní křídlo. Jetřich z Kunovic započal v roce 1566 přestavbu na zámek.

Na první fotografii je pohled na jižní průčelí zámku, na druhé jihozápadní nároží, na třetí severní průčelí a konečně na čtvrté je severovýchodní nároží.


HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001