Údolský hrádek, též Hrádek

Terénní stopy hradu na ostrožně obtékané potokem Bělou, nad rybníkem Hrádek, v Josafatském údolí, 1,6 km severozápadně od Křeče, 1,9 km jihovýchodně od Pořína.

V letech 1359–1361 se zmiňuje Přibík, řečený Kosten, purkrabí na Hrádku. Okolní krajina patřila ve 14. století pánům z Hradce, Jindřich z Hradce byl v letech 1358–1362 patronem kostela v blízké Křeči, a tak lze předpokládat, že hrad vznikl jako jeden z opěrných a správních bodů domény pánů z Hradce. Ti zdejší majetky postupně rozprodávali, není známo kdy Rožmberkové získali Křeč (a s ní pravděpodobně i Hrádek), kterou Oldřich z Rožmberka připojil k Choustníku, ovšem Oldřichův syn Jindřich se jako patron kostela v Křeči zmiňuje k roku 1392. Za husitských válek byl držitelem hradu Oldřich z Nemyšle. Vzhledem k tomu, že se po něm roku 1439 už nepsal, mohl hrad zaniknout za husitských válek. Po zániku hradu vznikl v prostoru předhradí mlýn.

Dvojdílný hrad zaujal polohu na klesající ostrožně, kterou od výše položené náhorní plošiny na západě oddělil mohutný, do skály vysekaný, v oblouku vedený příkop, jímž protéká voda z přelivu přilehlého rybníka. Před příkopem se nachází stopy valu. S ohledem na úzkou vazbu rybníka s hradním areálem lze předpokládat, že několikrát přestavovaný mlýn stojící v níže položeném obdélném předhradí přiloženém na jižní straně k skalce jádra, mohl být jeho součástí už od počátku. Dnes odkopáním cesty a zplanýrováním těžce poškozené výše položené polokrouhlé jádro hradu neslo ještě v době Augusta Sedláčka četné terénní relikty, z nichž lze usuzovat, že se v jihozápadním nároží nacházela okrouhlá věž, v jejíž blízkosi se dodnes zachoval nevelký pozůstatek obvodové hradby a valovitý relikt hradby se zachoval též na severní straně. Další dva pozůstatky staveb se nacházely na severu a v jihovýchodním nároží.

Na první fotografii je východní strana jádra. Na druhé a třetí je severní a západní část jádra, na čtvrté příkop.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl IV. Táborsko, Praha 1885