Týnec nad Sázavou

Zbytky hradu na návrší nad levým břehem Sázavy ve stejnojmenném městě.

Předchůdcem hradu byla románská rotunda s farní funkcí a pohřebištěm z 11. století. V průběhu 13. století došlo k zásadní změně a rotunda se stala kaplí nově založeného královského hradu, který je ale v písemných pramenech zmiňován až v roce 1318 jako majetek Medků z Valdeka, v jejichž držení zůstal až do druhé poloviny 15. století. Od prvé poloviny 17. století přestal sloužit k rezidenčním účelům, po požáru v roce 1654 zpustl a byl pouze utilitárně využíván. Výraznější úpravy přinesla až druhá polovina 18. století, kdy se na jeho konci stal hradní areál součástí manufaktury na kameninu. Po jejím zániku většina dále existujících objektů sloužila k obytným účelům.

Hrad oválného tvaru obíhal mohutný okružní příkopem, za kterým se tyčil val bez vnitřní konstrukce, s čelem ukotveným mohutnými kůly. Do valu byl vevázán trojprostorový zděný palác, který snad vznikl na místě staršího dřevěného objektu nám neznámé funkce. Ve vnější stěně paláce se nacházel malý portálek, k němuž vedl přes příkop můstek. Tento vstup ovšem nebyl hlavním přístupem do hradu, řešení hlavního vstupu nám není známo. Přibližně ve středu takto vymezeného okrsku se nacházela starší rotunda s přistavěným čtverhranným bergfritem. Tato stavební dvojice se zachovala až dodnes. V další fázi bylo jádro ohrazenou kamennou hradbou, k níž se přiložila další zástavba. Románský palác byl rozšířen přístavbou dvorního traktu dochovaného v budově dnešního muzea. Následně bylo vybudováno i částečně dochované vnější ohrazení s přiloženou, nejspíše hospodářskou budovou, zajištěné v 15. století baštami.

Na prvním a druhém snímku je celkový pohled na rotundu s přistavěným čtverhranným bergfritem, na třetím a čtvrtém základy románského paláce.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MENCLOVÁ, Dobroslava, České hrady, 1. díl, Praha 1976
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XV. Kouřimsko, Vltavsko a J.-Z. Boleslavsko, Praha 1927