Trmačov

Zřícenina malého hrad na nevysoké terase drobné vodoteče necelý kilomentr jižně od Hlubokých Dvorů.

V písemných zprávách se hrad objevuje v přídomku Ondřeje, svědčícího v závěti Jindřicha II. z Lichtenštejna a Mikulova, v roce 1305. Hrad, zmiňovaný ovšem jako tvrz, se přímo objevuje až v roce 1350. Majetkem vladyckého rodu byl ještě v prvním desetiletí 15. století, zanikl zřejmě za česko-uherských válek v druhé polovině tohoto věku, protože v roce 1481 se již označuje jako pustý.

Jednodílná dispozice obdélného půdorysu (22 x 27 m) se zaoblenými rohy zaujala stanoviště na hraně ploché terasy drobné, spíše sezónní vodoteče. Od plochy terasy je hrad oddělen na třech stranách příkopem o šířce kolem 15-17 m s dnešní hloubkou zhruba 3,5 m. Před příkopem se nachází předhozený val, který se na jihovýchodě při hraně svahu rozšiřuje v nástupní plošinu mostu a nad strží přechází v širokou bermu. Na západní (delší) straně se zhruba ve třetině její délky nacházel okrouhlý bergfrit o vnějším průměru 8,8 m a vnitřním 4,1 m, za nímž při téže straně ležel obdélný jednoprostorový palác, který k němu téměř přiléhal. Svojí velikostí a polohou v těsné vazbě na dnes zaniklou stejnojmennou ves ležící v předpolí se Trmačov sice blíží tvrzi, avšak podobou s válcovou věží se řadí mezi hrady.

Na první fotografii je pohled z valu přes příkop na střep věže od jihozápadu, na druhé od jihu. Na třetí fotografii je pohled od věže přes jádro směrem na jih, na čtvrté celkový pohled od severozápadu.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983