Štěpánov, též Hanusovy zámky

Terénní stopy opevnění na konci ploché ostrožny nad pravým břehem Anenského potoka, 1,3 km severozápadně od Štěpánova, mezi Skutčí a Lužemi.

Lokalita se v písemných pramenech neobjevuje, není znám ani její název. Doba života je, na základě obecného kontextu, odhadována do poloviny 14. století. S ohledem na místní souvislosti lze však oprávněně uvažovat o vzniku sídla již v první polovině 13. století, a to ve spojitosti s blízkým Štěpánovem.

Opevnění zaujalo konec ploché široce rozevřené ostrožny determinující podobu staveniště do tvaru sférického trojúhelníku. Po celém obvodu jej obkroužil příkop, doplněný minimálně na bocích valem, jeho existenci v čele lze předpokládat, ovšem vzhledem k poškození lokality je situace zvláště v této části areálu málo čitelná. Obvodová hradba se zčásti zachovala v podobě valového tělesa. Pravidelná zahloubení po obvodu (vyjma střední části jižní - čelní - strany) navádí k očekávání obvodové zástavby.

Na první fotografii je příkop s valem na západní (boční) straně. Na druhé pohled od severu ze zadní části na západní stranu, na třetí její konec. Na čtvrtém snímku je pohled z čela směrem k severu.


KOSAŘ, Martin, K problematice počátků osídlování Skutečska, in: Východočeské listy historické 39/2018, 2019, s. 91–99.
SVOBODA, Ladislav, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 1. díl, A–J, Praha 1997
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989