Šluspárk

Zaniklý hrad, částečně poškozený silnicí, na vyvýšenině u soutoku Bystrého a Hornoúhlejovského potoka, 380 m jihovýchodně od Úhlejova, při silnici z Brodku do Třebihoště.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí. Malý archeologický průzkum prokázal krátkou dobu života hradu ukončenou asi ve čtyřicátých 13.letech. Původní jméno není známo, současné je zřejmě zkomoleninou z Schloosberg (zámecký vrch) a je nejspíše novověké. Jednodílná dispozice byla opevněna příkopem a valem, na nejpřístupnější straně byla fortifikace zdvojena. Archeologický výzkum na opevněné ploše přinesl doklady o použití opevnění v podobě na sucho kladené zdi a palisády. Hrad mohl náležet k nejstaršímu horizontu šlechtických hradů nižší kvalitativní úrovně. Jeho zánik by mohl souviset se získáním Miletínska řádem německých rytířů.

Na první fotografii je celkový pohled od Brodku. Zasněžený svah je uvažovaná hráz rybníka. Na druhé fotografii je první val a příkop v místě zdvojené fortifikace, na třetí fotografii je pohled z opevněné plochy hradu na předpolí přes příkop s potokem. Na čtvrté fotografii je celkový pohled na hrad. Vlevo pod silnicí je za skupinou stromů viditelný plot ohraničující část valovitého útvaru (hráze) stáčejícího se ze směru po proudu potoka podél silnice protínající areál hradu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989