Radeč

Zaniklé opevnění na pískovcové ostrožně, 400 m jihovýchodně od zaniklé vsi Radeč, dnes část obce Kacanovy.

V letech 1318–23 se jméno objevuje v predikátu Zbuda z Radče, v novověku jej nesla dnes zaniklá ves ležící na protější straně údolí. Nepočetné archeologické nálezy náležejí až 15. století.

Dvojdílná dispozice, jejíž hlavní stavebním materiálem, soudě podle dochovaným stop, bylo dřevo, zaujala protáhlý pískovcový skalní útvar se strmými stěnami, které sami poskytovaly dostatečnou obranu. Čelo zajistil do skály vysekaný šíjový příkop, za nímž se nacházela přední, rozměrnější část, v jejíž zadní partii je patrná do skály zasekaná čtverhanná stavba. Zadní část oddělil méně výrazný šíjový příkop, registrujeme tu také snad část žlabu pro ukotvení dřevěného hrazení a další stopy vedoucí k existenci dřevěné zástavby.

Na první fotografii je šíjový příkop čela, na druhé zahloubení čtverhranné stavby v zadní části předního dílu. Na třetí fotografii je šíjový příkop zadní části, na čtvrté pohled za zadnáího dílu přes šíjový příkop zpět na přední část.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008