Racov, též (Rácov, Dračov)

Zaniklý malý hrad na konci ostrožny nad levým břehem Jizery nad zámkem Neuberk, 1,5 km jihozápadně od centra Mladé Boleslavy.

S jménem Racov se poprvé setkáváme k roku 1380 v predikátu arcijáhna Václava z Racova a nedlouho poté kněze Jakuba z Racova. Hrad se přímo připomíná až roku 1576 (a opět 1580), již jako pustý.

Dvojdílnou dispozici oddělil od plochy ostrožny šíjový příkop s předhozeným valem, který při jižní straně přechází v boční příkop s valem předhradí. Za příkopem se nacházelo nevelké předhradí, od nějž bylo dalším šíjovým příkopem odděleno malé oválné jádro s delší stranou v ose ostrožny. Stopy zdiva se nedochovaly, na konci třicátých let 18. století byl pod hradem vystavěn zámek Neuberk, na jehož stavbu byl použit i materiál z hradu.

Na první fotografii je pohed na čelo předhradí přes příkop, na druhé a třetí čelo jádra, na čtvrté pohled z jádra na severní stranu předhradí.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl X. Boleslavsko, Praha 1895