Purkhybl

Zaniklý hrádek na úzké skalnaté ostrožně nad soutokem Čisté a Smrčiny na jižním okraji Černého dolu.

Poprvé se hrad připomíná až jako pustý, v pramenech urbárního charakteru (1533–1561). Neznáme ani jeho jméno, název Purkhybl (Burg hübel, tj. hradní návrší) odkazuje na charakter lokality. Existence hrádku je badateli kladena do souvislosti s hornickou kolonizací v 14. století. Vzhledem k absenci draží a pojmenování v pramenech se lze domnívat, že se mohlo jednat o jednoduchou zděnou, nebo hrázděnou stavbu, jejíž stopy mohly být v té době ještě patrny.

Dispozice hradu, poškozeného lámáním kamene, byla dvojdílná. Za předhradím, odděleným od stoupajícího předpolí zdvojeným, do skály vylámaným šíjovým příkopem doplněným valem, se nacházelo jádro (dnes s rozměry 15 x 7 m, původně však větší), na němž lze uvažovat existenci věžovitého objektu.

Na první fotografii je čelo předhradí z jeho plochy, na druhé konec jádra. Na třetím a čtvrtém snímku je celkový pohled na jádro od jihozápadu a západu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000.
KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek VI. Východní Čechy. 1. vydání, Praha 1989.
ŠPRÁCHAL, Přemysl, Příčiny zmínek zaniklého Purkhyblu v písemnostech 16. století, in: Hláska, 3, 2011, s. 39–42.