Poděbrady

Hrad přestavěný na pravém břehu Labe ve stejnojmenném městě.

Hrad byl založen Přemyslem Otakarem II. a poté byl zastavován. Ve 14. století přešel do rukou pánů z Kunštátu. Od roku 1545 byl přestavován na zámek a později opět přešel koruně, v jejímž držení zůstal až do roku 1840.

Původně se jednalo o dvojdílnou dispozici hradu. Přední část měla lichoběžníkový půdorys, ovšem při zámeckých přestavbách se změnila v zahradu, a tak je její podoba neznámá, pouze z výsledků geofyzikáoního průzkumu je pravděpodobné, že měla zástavbu po obvodu. Na severozápadě přední část hradu navazovala na vnější opevnění jádra při jeho severní a západní straně. Jádro mělo taktéž lichoběžníkový tvar, na severní a jižní straně stály dva paláce, při severní straně za obvodovou hradbou volně stojící věž. Nově byla ze stavební činnosti z 14.století určena existence čtverhranné věže v severozápadním nároží vnějšího opevnění, která se po založení části města s dnešním náměstím druhotně využila jako hlavní brána pro vstup do hradu.

Na první fotografii je pohled z pravého břehu Labe, na druhé pohled na věž jádra původního hradu od vstupní brány z bývalého vnějšího opevnění. Třetí fotografie je pohled na vnější stranu severního, původně raně gotického paláce a na čtvrté fotografii je celkový pohled od severozápadu z náměstí.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000