Pěčín

Zřícenina hradu na táhlé klesající ostrožně obtékané říčkou Zdobnicí a drobnou bezejmennou vodotečí potoka, nad jejich soutokem, 1,8 km severozápadně od stejnojmenné obce.

Hrad byl založen před rokem 1318, kdy jej vlastnil pražský kanovník Hroznata z rozrodu Kouniců a kdy byl zničen nájezdem majitelů nedalekého Rychmberka, taktéž Kouniců. Jeho další osud není zcela jasný. Počátkem 15. století náležel k Rychnovu nad Kněžnou a pokud v rukou pánu z Rychnova nebyl udržován, mohl zaniknout před rokem 1419, kdy se při dělení panství již nepřipomíná.

Hrad byl dvojdílný, z rozměrného pětibokého předhradí vystupuje na severozápadě skalnatý výběžek. Šíjový příkop předhradí zřejmě přecházel na jižní straně do bočního příkopu s valem, který příkop vyděloval z přirozené muldy vodoteče potoka. Reliéfní stopy zděné architektury se dochovaly na předhradí pouze v čele. Oválné jádro leželo níže pod předhradím odděleno mohutným šíjovým příkopem uzavřeným po stranách valy. Na nejvyšším bodě jádra se dochovaly pozůstaky obdélní zděné architektury. Menší zadní část by mohla být považována za věžovitý obytný objekt, větší přední pak za pozůstaky nádvoří. Velkou část jádra obíhal parkán, využití skalnatého výběžku nad řekou říčkou není jasné. Typologie hradu není za současného stavu vědomostí zcela jasná, v uvažování je jak varianta donjonového typu, tak i bezvěžová varianta.

Na první fotografii je předhradí za šíjovým příkopem. Na druhé fotografii je jádro hradu z bočního příkopu předhradí na jižní straně. Na třetí fotografii je pohled na předhradí z šíjového příkopu oddělujícího jádro a na čtvrté je relikt zděné architektury v severozápadní části jádra.

DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MUSIL, František – SVOBODA, Ladislav, Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí 1998