Pařez

Zřícenina hradu na pískovcové skále na jihozápadním okraji Pařezské Lhoty.

V písemných pramenech se hrad objevuje poprvé k roku 1403 v predikátu Petra z Pařezu. Tomu zhruba odpovídají i archeologické nálezy datované do konce 14. století. Hrad zanikl pravděpodobně za husitských válek, neboť jako zřícenina se poprvé připomíná již roku 1430, kdy byl v držení Ctibora z Pařezu.

Hrad zaujal polohu na osamoceném pískovcovém suku přístupném puklinou rozdělující skalní blok na dvě části. Horní obvod byl obehnán zděnou hradbou, z něhož na západě vystupuje čtverhranná věž vybavená šachtičkou pro manipulaci s mostem branky pro pěší. Velkou část vrcholu skály zaujal palác, snad hrázděné konstrukce, z jehož vnitřního členení se zachovaly drážky se stopami malty a zdiva. Sklepy tvořily jednotlivé skalní světničky s napodobením klenby. Svoji roli v obranyschopnosti celého hradu mohla hrát zřejmě i voda.

Na první fotografii je pohled na torzo čtverhranné věže od severozápadu, na druhé od západu. Na třetí fotografii je jižní (boční) strana jádra, na čtvrté pak vrcholové partie téže strany se vstupem do skalní světničky.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000