Ostroh (Seeberg)

Hrad přestavěný na zámek na skalnaté ostrožně obtékané Slatinným potokem, ve stejnojmenné obci.

Na základě archeologického průzkumu lze počítat se založením hradu, jako sídla některého z chebských ministerálů, kolem roku 1200. V písemných pramenech se hrad objevuje ovšem až roku 1322, kdy jej držel Jana Lucemburský, právo dosazovat správce však náleželo Chebu. V roce 1434 získal hrad Kašpar Šlik. V roce 1461 jej jako zpustlý koupil chebský radní Kašpar Juncker. Hrad byl renesančně přestavěn a v roce 1635 dobyt švédským vojskem. Od počátku 18. století je hrad v majetku města Chebu a za tu dobu prošel několika úpravami.

Dvojdílná dispozice hradu zaujala skalnatý ostroh. Vlastní románské jádro obíhala v přední části dochovaná obvodová hradba s bránou, k níž na severovýchodě přiléhalo dochované věžovité stavení, vestavěné ještě v románské době. Zástavba v zadní části zanikla zřejmě za renesanční přestavby. V gotice došlo nejspíše před rokem 1349 k zmenšení velikosti jádra tak, že zadní část byla zbořena a dochovaná přední (dále rozvíjená) byla proti ní uzavřena hradbou s brankou. Do gotických úprav je datován i parkán obíhající původně celé jádro a jeho vysunutá brána. Na místě předhradí stojí dnes mladší hrázděné objekty.

Na první fotografii a druhé je pohled na jižní stranu jádra a předhradí. Na druhé totografii je pohled na čelo dnešního předhradí, na čtvrté pohled na čelo jádra.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000