Objekt u Kyjova

Zaniklý, patrně opevněný objekt na hraně pískovcové terasy nad levým břehem Křinice, 500 m západně od Kyjova.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí, jako pustý zámek je označena až roku 1603. Do výzkumu Františka Gabriela byla lokalita považována za hrad, August Sedláček se objekt snažil ztotožnit s hradem Jivníkem, ovšem pro tuto hypotézu nejsou doklady.

Rozlehlá lokalita situovaná mezi dvěma roklemi je na čelní straně vydělena úzkou příkopovitou rozsedlinou přerušenou kamenným blokem a na vnitřní straně lemovaná nízkým valovitým útvarem. Archeologický výzkum však ukázal, že se nejedná o fortifikaci, ale o zeminu nahrnutou při využití rozsedliny jako pece v neznámé době. Přední část obsahuje několik zahloubených reliktů. Osídlení přední části je mladší než zadní, ležící za příkopovitou skalní štěrbinou a byla z této přístupná do skály vytesaným schodištěm. Nachází se zde několik objektů zasekaných do rozsedlin. Průzkum jednoho z nich určil jej určil za suterén rozměrného domu s jednou stěnou tvořenou na jíl. Nálezy jej datují do doby kolem roku 1300 a ukazují na hornický či hutnický charakter osídlení. Z výsledků výzkumu se tedy o středověký hrad nejedná a zároveň výzkum ukazuje na potřebu ověření tradičně uvažovaných lokalit.

Na prvních dvou fotgrafiích jsou objekty v zadní části, na třetí a čtvrté fotografii je celkový pohled na zadní část.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000